Zgodovina knjižnice

KNJIŽNICA TEHNIŠKIH FAKULTET OD 1962 DO DANES

Ustanovitev Knjižnice tehniških fakultet Maribor (KTFMB) sega v zgodnja šestdeseta leta prejšnjega stoletja, v začetke razvoja višjega šolstva v Mariboru. Knjižnica je bila ustanovljena leta 1962, tri leta po ustanovitvi Višje tehniške šole, kot prva višješolska knjižnica v Mariboru, z nalogo, da načrtno zbira, hrani, obdeluje in izposoja gradivo s področja tehniških ved. Prvi vodja knjižnice je bil prof. Franček Majcen.

Knjižnici in čitalnici je bil namenjen soliden prostor v pritličju objekta A, vendar je bila čitalnica kasneje, zaradi pomanjkanja prostora, ukinjena in se je umaknila izposoji in gradivu v prostem pristopu.

Mejnik v razvoju knjižnice je bil postavljen z razvojem računalniške tehnologije. Leta 1972 je namreč raziskovalna skupina na VTŠ preučila možnosti uporabe elektronskega računalnika IBM 1130 v knjižnični informatiki. Že pred uvedbo skupnega računalniškega kataloga za celotno Slovenijo, je knjižnica VTŠ imela računalniški katalog, ki je omogočal iskanje gradiva po avtorju in naslovu in izpis knjižničnega fonda po abecedi avtorjev. Tako so že takrat nastajali enostavni seznami prirasta knjižničnega gradiva, interni knjižnični katalog pa je knjižnica s pridom uporabljala.

Leta 1989 je knjižnica Tehniške fakultete pod vodstvom prof. dr. Metke Brkan, med prvimi v Sloveniji, prešla na računalniško obdelavo knjižničnega gradiva v sistemu COBISS, ki je omogočil enotno računalniško katalogizacijo in klasifikacijo v skladu s standardi COMARC in tako postala polnopravna članica konzorcija COBISS - kooperativnega bibliografskega sistema Slovenije. Danes je večina gradiva računalniško obdelana in zbrana v lokalni bazi KTFMB. Leta 1992 je knjižnica prešla še na računalniško izposojo knjižničnega gradiva.

Če je uvedba računalniške tehnologije prvi mejnik v razvoju knjižnic, ki z njo postanejo sodobni informacijski centri, je za vsako knjižnico drugi pomemben mejnik gotovo obnovitev in razširitev prostorov. Prostori Knjižnice tehniških fakultet so bili obnovljeni relativno pozno, šele leta 1995. Tega leta smo z manjšim gradbenim posegom pridobili nekaj kvadratnih metrov dodatnega prostora, tako da smo s centralnim pultom lahko optično ločili izposojo in časopisno čitalnico ter knjižnico opremili z računalniki (terminali) za uporabnike. Prostor je sicer še vedno tesen, vendar je namen čitalnice vsaj delno dosežen.

Tehniška fakulteta se je leta 1995 preoblikovala v štiri samostojne fakultete: Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Fakulteto za gradbeništvo (FG), Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakulteto za strojništvo (FS). S tem je knjižnica Tehniške fakultete postala skupna knjižnica štirih fakultet.

Knjižnica tehniških fakultet je odprta vsem uporabnikom, čeprav je glede na vrsto literature namenjena predvsem študentom, profesorjem in raziskovalcem tehniških fakultet oz. zaposlenim na Univerzi v Mariboru.

Knjižnično gradivo obsega strokovne in znanstvene monografije, učbenike in učno gradivo, priročnike, slovarje, enciklopedije, strokovne in znanstvene revije. Pomemben del knjižnične zbirke predstavljajo diplomske, magistrske in specialistične naloge ter doktorske disertacije. Z letom 2009 so le-te že vključene tudi v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (DKUM) in tako na spletu prosto dostopne v polnem besedilu.

V knjižnici so danes uporabnikom na voljo 4 osebni računalniki, prostor pa je opremljen z brezžičnim signalom za dostop do omrežij EDUROAM. Knjižnica je vključena v vse delujoče slovenske konzorcije in omogoča uporabnikom dostop do pomembnih elektronskih informacijskih virov (e-revij, e-knjig, bibliografskih baz podatkov, citatnih indeksov idr.). Do e-virov je mogoče dostopati z vseh registriranih računalnikov na območju Univerze v Mariboru. Vpisani študenti UM in zaposleni na UM pa lahko uporabljajo tudi storitev oddaljenega dostopa do e-virov ob predhodni registraciji.