Bibliografija raziskovalcev

Bibliografija je zbiranje, popisovanje (in vrednotenje) objavljenih strokovnih in znanstvenih del, npr. člankov v revijah, prispevkov na konferencah ipd. Vodenje bibliografije pomeni evidentiranje objavljenih del v sistemu COBISS. V Knjižnici tehniških fakultet vodimo bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS samo za zaposlene na tehniških fakultetah (za obdobje njihove zaposlitve na TF).

Kontaktni osebi:

Vpis osebne bibliografije za zunanje uporabnike izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor -> Bibliografije UKM!

Avtorji (profesorji, raziskovalci, študenti idr.) so dolžni bibliografske enote sami predložiti/posredovati knjižnici v obdelavo. Predložiti je potrebno primarne oz. originalne dokumente (npr. revije, članke, konferenčne zbornike idr.), ki jih po obdelavi vrnemo oz. posredovati ustrezne povezave na e-vire. Vnos s fotokopij in drugih neustreznih dokumentov in virov se ne izvaja. Za evidentiranje izvedenih del (npr. predstavitve/predavanja na organiziranih dogodkih, okroglih mizah, delavnicah) avtorji predložijo potrdilo organizatorja oz. program dogodka s podatki o izvedeni aktivnosti. V skladu z rektorjevim navodilom, z dne 07. 04. 2010, morajo avtorji, zaposleni na UM (za polni ali krajši delovni čas) ali zunanji sodelavci UM, pri člankih kot afiliacijo vedno navesti Univerzo v Mariboru oz. v angl. University of Maribor.

Za razvrščanje bibliografskih enot se uporablja veljavna Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji.

Pri vodenju bibliografije se upoštevajo Bibliografska merila znanstvene uspešnosti ARRS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti tj. navodila Osrednjih specializiranih informacijskih centrov - OSIC.

Izpis bibliografije:

Knjižnica za lastni arhiv hrani fotokopijo vsakega obdelanega dokumenta v avtorjevi mapi. Arhivirani dokumenti so last knjižnice in niso namenjeni izposoji. Vpogled v mapo je dovoljen avtorju, vodstvu fakultete in poročevalcem habilitacijskega postopka, v prisotnosti bibliotekarke, ki je odgovorna za bibliografijo. Bibliografskih arhivskih map ni dovoljeno odnašati iz knjižnice. Fotokopiranje/skeniranje posameznih dokumentov iz arhiva je omogočeno v knjižnici, fotokopiranje večjega dela ali celotne vsebine mape pa se uredi na stroške avtorja oz. naročnika.