Cenik knjižničnih storitev KTFMB

Cenik Knjižnice tehniških fakultet Maribor je oblikovan v skladu s Cenikom knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/2023, ki ga je sprejel Upravni odbor UM na 21. redni seji, dne 26. 01. 2023. Cenik je objavljen na spletni strani in oglasni deski KTFMB. Cene veljajo za študijsko leto 2023/2024.

1. ČLANARINA

Cena (EUR)

Letna članarina:

študenti UM in dijaki nad 18 let

8,80

študenti drugih univerz in zavodov, upokojenci, invalidi

12,20

drugi uporabniki

14,40

Članarina za 3 mesece

5,50

Članska izkaznica

5,00

2. OPOMINI NA ENOTO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA:

prvi opomin

2,15

drugi opomin

5,00

tretji opomin

8,50

četrti opomin = opomin pred tožbo

15,00

tožba

dejanski stroški

zamudnina za čitalniško gradivo / enoto / dan

2,15

3. IZGUBLJENO IN POŠKODOVANO GRADIVO

nadomestilo z ustreznim izvodom, po dogovoru z vodjo knjižnice

4. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Gradivo posredovano iz KTFMB:

knjiga (1 enota), posredovano po pošti

6,00

članek po e-pošti (skeniran) ali pošti (fotokopije, do 20 str.)

3,00

Gradivo pridobljeno iz drugih slovenskih knjižnic (izven Maribora):

knjiga (1 enota), posredovano po pošti **

9,00 (oz. cena dobavitelja)

članek po e-pošti (skeniran) ali pošti (fotokopije, do 20 str.)*

3,00 (oz. cena dobavitelja)

5. VODENJE BIBILIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV

vnos bibliografskih enot – 1 ura

24,00 (DDV je vključen)

6. POŠILJANJE GRADIVA PO POŠTI

za člane knjižnice (aktivno članstvo!) 5,00

Pojasnila k ceniku:

K tč. 1: Članarina: Študenti UM in študenti v programih mobilnosti plačajo letno članarino ob vpisu na fakulteto (prispevek za knjižnice UM: 8,80 EUR). Osebe brez statusa študenta UM (plačajo prispevek za knjižnice ob podaljšanju veljavnosti študentskih storitev: 7,00 EUR).

Osebe do 18. leta starosti, brezposelne osebe, invalidi in prejemniki denarne socialne pomoči so oproščene plačila članarine. Svoj status dokazujejo z ustreznim dokazilom.

K tč. 4: Medknjižnična izposoja: KTFMB izvaja storitev medknjižnične izposoje samo za zaposlene na tehniških fakultetah. Medknjižnično izposojo za študente in druge uporabnike izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM).

** Informacije o cenah medknjižnične izposoje v drugih slovenskih knjižnicah dobite pri knjižničarki za medknjižnično izposojo.

K tč. 5: Vnos bibliografije raziskovalcev v COBISS: Knjižnica tehniških fakultet vodi bibliografijo raziskovalcev v sistemu COBISS samo za zaposlene na tehniških fakultetah. Študentom tehniških fakultet pa v času študija zagotavlja vnos bibliografskih enot (strokovnih in znanstvenih objav/del), pri katerih so kot afiliacijo navedli Univerzo v Mariboru oz. katero od tehniških fakultet. Vodenje bibliografije za zunanje uporabnike (registrirani samostojni raziskovalci oz. raziskovalne skupine idr.) izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Storitev se plača po veljavnem Ceniku knjižničnih storitev Univerze v Mariboru. Cena je 25,00 EUR / uro (22 % DDV je vključen v ceno).