Cenik knjižničnih storitev KTFMB

Cenik Knjižnice tehniških fakultet Maribor je oblikovan v skladu s Cenikom knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020, ki ga je sprejel Upravni odbor UM na 21. redni seji dne 19. 06. 2019 in je objavljen na spletni strani in oglasni deski KTFMB. Cene veljajo za študijsko leto 2019/2020.

1. ČLANARINA

Cena (EUR)

Letna članarina:

študenti UM in dijaki nad 18 let

8,00

študenti drugih univerz in zavodov, upokojenci, invalidi

11,00

drugi uporabniki

13,00

Članarina za 3 mesece

5,00

Članska izkaznica

5,00

2. OPOMINI NA ENOTO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA:

prvi opomin

2,15

drugi opomin

5,00

tretji opomin

8,50

četrti opomin = opomin pred tožbo

15,00

tožba

dejanski stroški

zamudnina za čitalniško gradivo / enoto / dan

2,15

3. IZGUBLJENO IN POŠKODOVANO GRADIVO

nadomestilo z ustreznim izvodom, po dogovoru z vodjo knjižnice

4. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Gradivo posredovano iz KTFMB:

knjiga (1 enota), posredovano po pošti

5,00

članek po e-pošti (skeniran) ali pošti (fotokopije, do 20 str.)*

3,00

Gradivo pridobljeno iz drugih slovenskih knjižnic (izven Maribora):

knjiga (1 enota), posredovano po pošti **

8,00 (oz. cena dobavitelja)

članek po e-pošti (skeniran) ali pošti (fotokopije, do 20 str.)*

3,00 (oz. cena dobavitelja)

5. VODENJE BIBILIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV

vnos bibliografskih enot – 1 ura

24,00 (DDV je vključen)

Pojasnila k ceniku:

K tč. 1: Članarina: Študenti UM plačajo članarino ob vpisu na fakulteto (prispevek za knjižnice UM). Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine. Brezposelne osebe kot dokazilo predložijo potrdilo Zavoda za zaposlovanje. Upokojenci in invalidi izkazujejo svoj status z ustreznim dokazilom.

K tč. 4: Medknjižnična izposoja: KTFMB izvaja storitev medknjižnične izposoje samo za zaposlene na tehniških fakultetah. Medknjižnično izposojo za študente in druge uporabnike izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM).

*Za članke nad 20 strani se dodatno zaračunajo samo stroški fotokopiranja po Ceniku knjižničnih storitev UM.

** Informacije o cenah medknjižnične izposoje v drugih slovenskih knjižnicah dobite pri knjižničarki za medknjižnično izposojo.

K tč. 5: Vnos bibliografije raziskovalcev v COBISS: Knjižnica tehniških fakultet vodi bibliografijo raziskovalcev v sistemu COBISS samo za zaposlene na tehniških fakultetah. Študentom tehniških fakultet pa v času študija zagotavlja vnos bibliografskih enot (strokovnih in znanstvenih objav/del), pri katerih so kot afiliacijo navedli Univerzo v Mariboru oz. katero od tehniških fakultet. Vodenje bibliografije za zunanje uporabnike (registrirani samostojni raziskovalci oz. raziskovalne skupine idr.) izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Storitev se plača po veljavnem Ceniku knjižničnih storitev Univerze v Mariboru. Cena je 24,00 EUR / uro (22 % DDV je vključen v ceno).